Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN centralretail

เซ็นทรัล รีเทล จับมือ กสิกรไทย ดัน “สินเชื่อเพื่อคู่ค้า CRC” 5,000 ล้าน เฟสแรกอนุมัติแล้วและเบิกใช้เงินได้ทันที

เซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังกับธนาคารกสิกรไทย ส่งมาตรการสินเชื่อเร่งด่วน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของบริษัทในเครือ CRC ภายใต้โครงการ “สินเชื่อเพื่อคู่ค้า CRC” หว...

open talk ชวนเจาะลึกกลยุทธ์รับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังโควิด - 19 ของเหล่าผู้นำคนดัง

การตัดสินใจทำอะไรสักอย่างของ “ผู้นำองค์กร” ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่าองค์กรในขณะนั้นสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงประเภทใดบ้าง และอะไรคือจุดแข็งที่สามารถนำมาช่วยเร่งระดับควา...