LATEST IN Challenge Campaign

TikTok ชูไฮไลท์วิดีโอสั้นด้วย Challenge Campaign สร้างโฆษณารูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์ม

จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คนรวมถึงการที่แบรนด์ดังระดับโลกมากมาย เริ่มเข้ามาใช้ วิดีโอสั้นในการทำการตลาด โดยทำเป็น Challenge Campaign ต่างๆ ในการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Tik...

JOB