Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN China Economy

SCBS CIO รายงานแนวโน้มการบริโภคของจีน และนัยต่อการลงทุนในหุ้นจีน

SCBS CIO รายงานแนวโน้มการบริโภคของจีนว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในอนาคต จากภาวะตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว และผู้บริโภคจีนปรับตัวดีขึ้น พร้อมเสนอแนวทางการลงทุนในหุ้นจีน...

สกพอ. จับมือ ZAEZ ลงนามความร่วมมือขยายตลาดการส่งออกสินค้าทางอากาศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทางอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Ec...