Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CHRO

DDProperty ประกาศตั้งคุณเจเนวีฟ ก็อดวิน เป็น Chief Human Resources Officer คนใหม่

DDProperty ประกาศแต่งตั้ง คุณเจเนวีฟ ก็อดวิน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resources Officer - CHRO) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าด้านการบ...