Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cloud First

เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud

เจาะธุรกิจ Manufacturing ที่เป็นธุรกิจสำคัญในการมี Cloud เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กรจะเป็น Cloud - First ต้องเริ่มต้นอย่างไร? Edge และ Cloud มีบทบาทความสำคัญอย่างไรในอุตสาหกรรม...

ทำไมองค์กรต้องมี Cloud?

เทคโนโลยี Cloud เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานแล้ว แต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้ หลายองค์กรในประเทศไทย ตื่นตัวกับใช้ Cloud มากขึ้น จนเกิดคำว่า Cloud First ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Cloud ม...