Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Co-Living Collective: Empower Future

AWC ทุ่มกว่า 1,000 ลบ.เปิดตัว Co-Living Collective: Empower Future ยกระดับมาตรฐานใหม่ของอาคารสำนักงาน

AWC ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาทเปิดตัว “Co-Living Collective: Empower Future” ที่อาคาร “เอ็มไพร์” ยกระดับมาตรฐานใหม่ของอาคารสำนักงาน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายขององค์กรและพนักงานจ...