Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cognitive Solutions

IBM ขนทัพบริการใหม่สำหรับลูกค้าองค์กรที่มาพร้อม Cognitive Solutions

ไอบีเอ็มเปิดตัวโซลูชั่นที่ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ “ไอบีเอ็ม วัตสัน” ประกาศความพร้อมนำค็อกนิทิฟเข้าเสริมศักยภาพธุรกิจไทยตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่จนถึงสตาร์ทอัพ......