Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Compatitiveness

“ออกแบบอนาคตอันกลมกลืนของเราทุกคน” เสวนาพิเศษครบรอบ 55 ปีของ TMA สะท้อนยกระดับขีดการแข่งขัน

ในยุคที่อนาคตพุ่งเข้าหาเราด้วยความเร็วสูงกว่าเคย ทุกประเทศทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวดังกล่าวทำให้รูปแบบการแข่งขันของประเทศเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไ...