Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN consumer behavior

สรุปพฤติกรรมการใช้งาน Digital และอินเทอร์เน็ตของไทย 2021

รวมสถิติการใช้งานด้านดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ซึ่งรวมประเทศไทย รวม 23 เรื่องที่แบรนด์ต้องรู้ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น...

MTL ปรับองค์กรพลิกเกมธุรกิจยึด Customer Centric

Customer Centric คือหัวใจหลักของการบริหารธุรกิจในแบบฉบับของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ที่เป็นผลจาก Consumer behavior ที่เริ่มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ แต่รุนแรงต่ออุตสา...