Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Data Analytics for Upskilling

ไทยพาณิชย์ผนึก depa และ AIT สร้างหลักสูตร Data Analytics for Upskilling เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนตลาดแรงงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ผุดโครงการ “Data Analytics for Upskilling” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิเครา...