Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AIT

SCB-depa-Microsoft และ AIT ผนึกกำลังปั้นบุคลากรด้าน AI หนุน New S-Curve เศรษฐกิจไทย

ครั้งแรกของการผนึกกำลังของ 4 องค์กรชั้นนำ SCB-depa-Microsoft และ AIT ผนึกกำลัง เปิดตัวโครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้าง...

ไทยพาณิชย์ผนึก depa และ AIT สร้างหลักสูตร Data Analytics for Upskilling เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนตลาดแรงงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ผุดโครงการ “Data Analytics for Upskilling” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิเครา...