ไทยพาณิชย์ผนึก depa และ AIT สร้างหลักสูตร Data Analytics for Upskilling เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนตลาดแรงงาน | Techsauce

ไทยพาณิชย์ผนึก depa และ AIT สร้างหลักสูตร Data Analytics for Upskilling เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนตลาดแรงงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT) ผุดโครงการ “Data Analytics for Upskilling” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อป้อนตลาดแรงงานรับความท้าทายโลกยุค New Normal  


นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโลกยุค New Normal ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทั้งรัฐและเอกชนต้องเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เพราะข้อมูล (Data) คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ประเทศกำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็ว จนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำหันมาสนใจเรื่องของ Data และการแปลง Data ให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้  จึงเห็นว่า Data Analytics Skill กลายเป็นประเด็นที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต่างพูดถึงและให้ความสำคัญ 

ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ มีหน่วยงาน SCB Academy ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกธนาคารผ่านเนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและองค์กร  สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการจัดทำโครงการ “Data Analytics for Upskilling” นั้น SCB Academy ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหา กรณีศึกษา วิธีการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนบททดสอบในทุกๆ บทเรียน  เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ เทคนิค ตลอดจนทักษะเบื้องต้นที่ได้รับการพัฒนาจะตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของทั้งผู้เรียนและของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของสามองค์กรชั้นนำ depa, AIT และ SCB ในการผนึกกำลังเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะกำลังคนเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงสนองตอบต่อความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรทั้ง ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
  • เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทั้งสามฝ่ายในการยกระดับการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาจบใหม่ หรือ คนที่กำลังจะเข้าตลาดแรงงาน หรือ คนทำงานในปัจจุบันที่ต้องการ Upskill และบุคลากรทั่วไปในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ “Data Analytics for Upskilling” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลา 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2564 

ดร.นาวีด อันวาร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ ขณะที่อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารคือ รูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ อาทิ หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน Massive Open Online Courses (MOOCs) สื่อวีดิทัศน์ (Youtube) เกมคอมพิวเตอร์ (Games)  สื่อสังคม (Social Media) สื่อทางเสียง (Audiobooks and Podcasts) จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่สามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้

ข้อแตกต่างของผู้เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ เมื่อเทียบกับการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ คือ ผู้เรียนจะได้เรียนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติจริง นำไปใช้ได้จริง โดยผู้จัดทำหลักสูตรมีการสำรวจความต้องการและทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใช้ระยะเวลารวมในการเรียนรู้เพียง 10 ชั่วโมง   โดยผ่านการเรียนรู้แบบแบบดิจิทัล (Digital Learning) Anywhere  Anytime Anyone ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  และผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนได้ตามความต้องการ 

นายวรวัจน์ กล่าวปิดท้ายว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ทุกวินาที ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค การเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ เพื่อคาดคะเนพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลถือเป็นคลังอาวุธชิ้นใหม่ที่หากองค์กรใดครอบครองฐานข้อมูลเหล่านี้ไว้ได้มาก องค์กรนั้นก็จะยิ่งเข้าถึงความต้องการ และครองใจผู้บริโภคมากเท่านั้น ธนาคารไทยพาณิชย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการใช้บุคคลากรที่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ ตลอดจนพัฒนาการตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่ง “Big Data” กลายเป็นสิ่งมีค่าขององค์กรในทุกอุตสาหกรรม นั่นเท่ากับว่าความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเท่านั้น และเทรนด์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงกระแสระยะสั้น แต่เป็นแนวโน้มในระยะยาวทั้งในวันนี้ และอนาคต

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Samsung เปิดตัว ‘Galaxy for Work’ ไลน์อัพใหม่ ตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลที่ปลอดภัยกว่า

Samsung บุกตลาดลูกค้าองค์กรด้วย “Galaxy for Work” ครั้งแรกของไลน์อัพผลิตภัณฑ์ครบครัน...

Responsive image

Ameca ร่างทรง AI สร้างร่างกายให้ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ ‘เหมือนคน’ ที่สุด

Techsauce ชวนมารู้จักกับ Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เหมือนมนุษย์มาก ตั้งแต่การพูด การขยับ หรือแม้กระทั่งการแสดงอารมณ์ ทางผู้ผลิตเผยว่ามันคือร่างทรงของ AI...

Responsive image

SCBX ทุ่ม 3.1 หมื่นล้าน ซื้อ Home Credit Vietnam รุกตลาดสินเชื่อระดับภูมิภาค

SCBX เข้าซื้อธุรกิจ Home Credit Vietnam ในสัดส่วน 100% จาก Home Credit Group บุกสินเชื่อรายย่อยในเวียดนาม ตอกย้ำเป้าหมายสู่ระดับภูมิภาค...