Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Decetrazlied Finance

3 กูรู DeFi มองอนาคต DeFi ไม่ใช่การแทนที่ระบบการเงินเก่า แต่เพิ่มโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินอย่างทั่วถึง

Forward Labs สตาร์ตอัพฟินเทคด้าน Blockchain และกูรูในวงการ ให้ความเห็นต่อประเด็น “DeFi กับ Traditional Finance ในระยะยาวจะเป็นอย่างไร” ในกิจกรรม Forward The Future To Young Generat...