Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Finance

5 วิธี เปลี่ยนผ่านองค์กร สู่การสร้างระบบการเงินแบบดิจิทัล โดย Deloitte

Deloitte แนะ 5 วิธีการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การทำงานบนระบบการเงินดิจิทัล หลังโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดการทำงานแบบ Work from home ทำให้่การทำงานแบบดั้งเดิม และระบบการเงินเดิมไม่ตอบโจ...

JOB