Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Intelligence

Digital citizen สำคัญอย่างไร ในวันที่ไทยต้องการยกระดับพลเมืองยุคดิจิทัลให้เทียบเท่าสากล

เมื่อโลกออนไลน์กลายเป็นโลกอีกใบที่ไม่ว่าวัยไหน เพศใด ก็ยกให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จนทำให้เรื่อง ความฉลาดทางดิจิทัล หรือ Digital Intelligence (DQ) กลายเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ...