Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Transaction

ประกาศ พ.ร.บ. ดูแล “กิจการธุรกรรมดิจิทัล” รับรองอำนาจ ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการฯ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องการทำธุรกรรมดิจิทัลไม่น้อย ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสำนักง...