Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DIPS

หลักสูตร DIPS ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมมืออาชีพ ที่ไม่ใช่การท่องจำ แต่ต้องลงมือทำ

มจธ. เตรียมส่งนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร DIPS รุ่น 1 ชั้นปีที่ 2 เข้าสู่การทำงานร่วมกับ Partnership บริษัทออกแบบชั้นนำระดับโลก เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโจทย์จร...