Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Disruption Era

Sasin เผย 3 ประโยชน์ของธุรกิจ ในการแยกบริษัทแม่และบริษัทลูก

Sasin เผยถึงมุมมองรวมกันเราตาย แยกกันเรา(อาจ)จะอยู่ : การแยกบริษัทแม่ลูกเพื่อความอยู่รอด ซึ่ง 3 ประโยชน์ของธุรกิจได้แก่ มีความคล่องตัวมากขึ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าถึงแ...