Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN e-Factoring

'ขายเหล็กบน Blockchain' มิลล์คอน สตีล ผนึก บิลค์ฯ พัฒนาระบบ Deep Tech ยกระดับการขายสู่ Financial Supply Chain

เปิดตัวการนำเทคโนโลยี Blockchain แบบ Multi-tier supply chain ใช้งานจริงครั้งแรกในการซื้อขายเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและเตรียมพัฒนาต่อยอดสู่ ห่วงโซ่อุปทานทางการเงิน (F...