Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Financial Supply Chain

'ขายเหล็กบน Blockchain' มิลล์คอน สตีล ผนึก บิลค์ฯ พัฒนาระบบ Deep Tech ยกระดับการขายสู่ Financial Supply Chain

เปิดตัวการนำเทคโนโลยี Blockchain แบบ Multi-tier supply chain ใช้งานจริงครั้งแรกในการซื้อขายเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและเตรียมพัฒนาต่อยอดสู่ ห่วงโซ่อุปทานทางการเงิน (F...