Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN e-Tax Receipt

กสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกในไทยที่ได้ใบอนุญาตให้บริการ e-Payment และ e-Tax Receipt

กสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ได้ใบอนุญาตให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนลูกค้าจาก กรมสรรพากร ช่วยผู้ประกอบการจัดการด้านการเงินอย่างครบวงจรตั้งแต่รับจ่ายเงินไปจนถึงบริหารจัด...