Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN East Water

NRF จับมือ East Water ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เดินหน้าศึกษาการกักเก็บคาร์บอนจากสาหร่ายทะเลเป็นที่แรกในประเทศไทย

NRF จับมือ East Water พัฒนารูปแบบการปลูกสาหร่าย เพื่อกักเก็บคาร์บอนเป็นที่แรกในประเทศไทย ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนทั...