Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EcoStruxure ADMS

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผนึก Schneider Electric ทรานส์ฟอร์มระบบจ่ายไฟสู่รูปแบบ EcoStruxure ADMS

กฟภ. ใช้ EcoStruxure ADMS เพื่อไปสู่สมาร์ทกริดของประเทศ สร้างระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรให้กับประเทศไทย ซึ่ง EcoStruxure ADMS ช่วยให้สามารถควบคุม และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลัง...