Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EDL-Gen

BGRIM ลงนาม MOU กับ EDL-Gen ศึกษาการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในอาเซียน

BGRIM ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาคอาเซียน...