LATEST IN EECI

CEO ปตท. กับการปลุกปั้น วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมแห่งใหม่

วังจันทร์วัลเลย์ พื้นที่พัฒนาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม เป็นอย่างไร? ประโยชน์ที่จะได้รับในพื้นที่แห่งนี้มีอะไรบ้าง? พร้อมเรียนรู้การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 4R กับบทบาทของผู้นำคนท...

JOB