Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN eff thailand

Sea (ประเทศไทย) จัดโครงการ ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล กระจายความรู้ แก่กลุ่มอาชีวะทั่วประเทศ รวมกว่า 4,000 คน

Sea (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล” กระจายความรู้ด้านธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รวมกว่า 4,000 คน...