Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Family zone

CPN เผยมาตรการความปลอดภัยและ Family zone ในร้านอาหารรับปลดล็อคระยะ 3 ธุรกิจร้านค้า

CPN ออกมาตรการเพิ่มเติมเตรียมความพร้อมในเชิงรุกให้ร้านค้ากลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับการปลดล็อคในระยะที่ 3 ไว้ล่วงหน้าให้ทุกศูนย์การค้าได้เตรียมจัดการเพื่อป้องกันอย่างดีที่สุด ตามแผนแม่...