Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Financial Telecommunication

SWIFT ระบบโอนเงินระดับโลกที่อยู่เบื่องหลังการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

SWIFT หรือมีชื่อเต็มว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication คือระบบการสื่อสารของผู้ให้บริการสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 จากความร่วมมื...