Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN fis

JCB จับมือ FIS เลือกใช้แพลตฟอร์ม Payments One ในการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านคิวอาร์โค้ด

FIS เปิดเผยว่า JCB เลือกใช้แพลตฟอร์ม Payments One ของบริษัท FIS ซึ่งเป็นระบบให้บริการ Switching service และการให้บริการการรับชำระเงิน (Acquiring service) เพื่อขยายความสามารถเพื่อรอ...