LATEST IN Payments One

JCB จับมือ FIS เลือกใช้แพลตฟอร์ม Payments One ในการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านคิวอาร์โค้ด

FIS เปิดเผยว่า JCB เลือกใช้แพลตฟอร์ม Payments One ของบริษัท FIS ซึ่งเป็นระบบให้บริการ Switching service และการให้บริการการรับชำระเงิน (Acquiring service) เพื่อขยายความสามารถเพื่อรอ...

JOB