Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Food Supply Chain

Thai Union Feedmill ขยายตลาดอาหารสัตว์เศรษฐกิจออกต่างประเทศ เร่งสร้าง Food Supply Chain ในภูมิภาคเอเชีย

Thai Union Feedmill ขยายตลาดอาหารสัตว์เศรษฐกิจออกต่างประเทศ นำร่องอินเดีย ปากีสถานและอินโดนีเซีย เร่งสร้าง Food Supply Chain แก่อุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชีย...