Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Future Food Economic Forum

Future Food Economic Forum 2021 งานสัมมนาที่จะพาคุณส่องเทรนด์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

โอกาสแห่งศตวรรษใหม่! Future Food Economic Forum 2021 งานสัมมนาที่จะพาคุณส่องเทรนด์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต...