Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GAAP

Tesla ประกาศผลประกอบการรายได้ Q1/2023 ลดลงกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา

ตลอดปีที่ผ่านมานี้ รายได้สุทธิของ Tesla ที่มีมูลค่ากว่า 2.51 พันล้านดอลลาร์ ลดลงกว่า 24% ขณะที่กำไรตามมาตราฐาน GAAP อยู่ที่ 73 เซ็นท์ ลดลงกว่า 23% ในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว...