Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Gautum Adani

มหาเศรษฐีเอเชียจะก้าวสู่การเป็นคนรวยที่สุดในโลกได้หรือไม่

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียกลายเป็นภูมิภาคที่มีมหาเศรษฐีระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเยอะที่สุดในโลก แต่ชาวเอเชียยังคงมีอุปสรรคที่ทำให้ยังก้าวไม่ถึงการเป็นคนรวยที่สุดในโลกอยู่...