Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GDPR

IBM มองกฎหมาย GDPR เป็นโอกาสของภาคธุรกิจในการปรับปรุง "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล"

ผลการวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเกือบ 60% ขององค์กรที่สำรวจ มองข้อบังคับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (General Data Protection Regulation: GDPR) เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบาย...

กฎหมาย GDPR คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยที่คนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกต้องรู้

สหภาพยุโรป (EU: European Union) ออกกฎหมายบังคับใช้ใน 28 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า "General Data Protection Regulation" หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "GDPR" โดย...