LATEST IN EU

กฎหมาย GDPR คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยที่คนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกต้องรู้

สหภาพยุโรป (EU: European Union) ออกกฎหมายบังคับใช้ใน 28 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า "General Data Protection Regulation" หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "GDPR" โดย...

JOB