Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Gen X

ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ในมุมมองแต่ละ Gen

ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดในไทย ประชาชนต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินชิวิตและการทำงาน โดยจำเป็นต้องปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนรวมถึงนโยบายของรัฐที่ออกมาเยีย...

JOB