Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN General Assembly

True ร่วม General Assembly เปิด True Digital Academy เพิ่มสกิลดิจิทัลให้คนในองค์กร

True Corporation รุกเสริมศักยภาพบุคลากร พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ย้ำภาพผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจร โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บมจ.ทรู ค...