Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Generation

เรียนรู้วิถีสานต่อกิจการของ Top Family Business ผ่านมุมมองของทายาทในหลากหลายธุรกิจ

Family Business ที่ก่อตั้งและดำเนินกิจการจนทำให้ทั้งชื่อเสียงบริษัทและแบรนด์เป็นที่รู้จักมาเป็นสิบ ๆ ปี ต่างมีผู้สืบทอดที่เป็นลูกหลานจาก New Generation เริ่มนำแนวคิดรุ่นใหม่มาปรับใ...

Hostel ปรับตัวอย่างไรให้ชนะใจนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials และอยู่รอดจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

การมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเข้าพัก ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดการบอกเล่าความประทับใจ จะสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจ Hostel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น...