Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Geo Coding Engine

ไปรษณีย์ไทยผนึกพันธมิตรเทคโนโลยี ยกระดับกระบวนการขนส่งตลอดเส้นทางไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทย ผนึกความร่วมมือ ViaLink บริษัท สยามเมทริกซ์ นำระบบ Geo Coding Engine ในการพัฒนาเส้นทางขนส่งและการ นำจ่ายสิ่งของ พร้อมจัดทำการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจุด...