Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GoogleCloud

Google Cloud ร่วมมือคลินิกในสหรัฐขยายการใช้งาน AI ช่วยแพทย์ทำงาน

Google Cloud ร่วมมือกับ Mayo Clinic ขยายการใช้งานเทคโนโลยี AI ไปทางด้านสุขภาพ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้แชตบอท...