Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN green hydrogen

TOP Ventures ร่วมลงทุนใน Versogen มุ่งสู่ธุรกิจ Green Hydrogen

TOP Ventures ร่วมลงทุนใน Versogen สตาร์ทอัพของอเมริกา ขยายธุรกิจสู่กลุ่ม Green Hydrogen และพลังงานสะอาด เตรียมรับความต้องการแห่งอนาคต...

กรีนไฮโดรเจน (Green Hydrogen) กุญแจสำคัญของหนทางสู่ Net Zero

กรีนไฮโดรเจน เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมาย net zero ได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยาก (hard-to-abate sectors)...