Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN greenhouse-gas

ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่กองทัพซ่อนไว้ ปล่อยคาร์บอนมหาศาล แต่ไม่เคยรายงาน Carbon Footprint

กองทัพมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5.5% จากการปล่อยก๊าซนี้ทั่วโลก แต่กลับไม่ต้องรายงานปริมาณ Carbon Footprint เราจึงไม่ได้รับรู้ถึงตัวเลขที่แท้จริงของผลรวมของการปล่อยก๊าซเ...

กรณีศึกษา: ความท้าทายและแนวทางการวัด Carbon Footprint ขององค์กรธุรกิจ

บริษัทต่างๆทั่วโลก ต้องเผชิญกับความท้าทายในการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas :GHG) ซึ่งการวัดผลดังกล่าวมักจะเป็นก้าวแรกสู่การลดและชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) จากก...