Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Health Book

เผย 6 ขั้นตอนการทำ Digital Transformation จากโรงพยาบาลกรุงเทพ

"เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รอให้มีใครมา Disrupt เราเห็นอันนี้เป็นโอกาสที่จะเดินเข้าไปในธุรกิจของดิจิทัลแล้วเริ่ม Digital Transformation โดยทันที" ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพ...