Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bangkok-hospital

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

เผย 6 ขั้นตอนการทำ Digital Transformation จากโรงพยาบาลกรุงเทพ

"เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รอให้มีใครมา Disrupt เราเห็นอันนี้เป็นโอกาสที่จะเดินเข้าไปในธุรกิจของดิจิทัลแล้วเริ่ม Digital Transformation โดยทันที" ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพ...