LATEST IN HUAWEIAI CONNECT 2019

HUAWEI Cloud กับ 43 บริการใหม่บน Processor Ascend 310 นวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับองค์กร

HUAWEI เปิดตัวบริการ Cloud 43 รายการบน Processor Ascend มอบพลังประมวลผลขั้นสูงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการประมวลผลและความเป็นอัจฉริยะได้...

JOB