LATEST IN Hyperlocal

Grab ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเข้าถึงบริการทางการเงินด้วย E-wallet

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมต่อ การติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังเรียกได้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลก...

JOB