Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN IBM Thailand 65

65 ปี ความสำเร็จ ‘ไอบีเอ็ม ประเทศไทย’ พร้อมก้าวสู่มิติใหม่นำนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ

ไอบีเอ็มฉลองครบรอบ 65 ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จการนำเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจไทย ตลอดระยะเวลากว่าหกทศวรรษที่ผ่านมา ประกาศความพร้อมนำเ...