Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN In-Pond Raceway System

สกสว. ชู 'นวัตกรรม IPRS' การเลี้ยงปลานิลในระบบปิดสร้างมูลค่าการผลิตกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลานิลในรูปแบบ IPRS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ม...