Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BCG Model

BCG คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022

BCG Economy Model คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญของประเทศและงานประชุม APEC 2022...

สกสว. ชู 'นวัตกรรม IPRS' การเลี้ยงปลานิลในระบบปิดสร้างมูลค่าการผลิตกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลานิลในรูปแบบ IPRS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ม...